Elementi rečnog toka

Mesto gde počinje vodotok naziva se izvor.

Mesto gde se reka uliva u neku drugu reku, jezero ili more naziva se ušće.

Tok reke je neprekidno kretanje vode od izvora do ušća udubljenjem koje se naziva korito. Korito se sastoji od dna i strana, koje se zovu obale. Obale se, kao leva i desna određuju gledajući ka pravcu u kom reka teče. 

Pritoka je manja reka ili potok koji se ulivaju u reku.

Ovaj post napisan je za potrebe projekta ‚‚Dan Save” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Međunarodne komisije za sliv reke Save.

Logo Republička direkcija za vode
LOGO-Sava Commissio